Кафедра международного менеджмента
Киевский Национальный Экономический Университет им. В.Гетьмана
Должность:профессор
Ученое звание:профессор
Научная степень:д. э. н.

Основные научные интересы:

 • Международный и кросс-культурный менеджмент
 • Корпоративная культура
 • Корпоративная социальная ответственность
 • Глобальное управление и лидерство в международном бизнесе

Научные статьи

 1. Петрашко Л.П. Стратегічна корпоративна філантропія: оцінка вітчизняних практик / Л.П. Петрашко // Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2011. - №217. – С.72 – 74. - 0,4 д.а.
 2. Петрашко Л.П. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес-практиці / Л.П. Петрашко // Міжнародна економічна політика. Науковий журнал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. - №14 -15. – С.99 – 120. - 0,88 д.а.
 3. Петрашко Л.П., Швед-Саная Ю.В. АСЕАН в умовах глобальної фінансово-економічної кризи: курс на поглиблення економічної інтеграції / Л.П. Петрашко, Ю.В. Швед-Саная // Малий та середній бізнес ( Право, держава, економіка): економіко-правовий науково-практичний журнал. – К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2011. - № 3-4. – с. 119 -122. -  0,3 д.а. (особисто автору належить 0,1д.а.: особливості глобальної фінансово-економічної кризи в Азії)
 4. Петрашко Л.П. Типологія етичних проблем глобального бізнес-середовища  / Л.П. Петрашко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. - № 4. Т. 1. – С. 109-115. - 0,65 д.а.
 5. Петрашко Л.П., Швед-Саная Ю.В. АСЕАН та «Східно-азіатська велика трійка» : стан та перспективи економічної інтеграції в сучасних умовах / Л.П. Петрашко, Ю.В. Швед-Саная  // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. - № 4. Т. 2. – С.163 – 168. - 0,65 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а.: перспективи економічної інтеграції в східно-азіатському регіоні)
 6. Петрашко Л.П. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності: українська практика / Л.П. Петрашко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. Право - Економіка – Управління. – Хмельницький, 2011. – Випуск 1. - С.397 – 403. - 0,65 д.а.
 7. Петрашко Л.П. Вітчизняна модель корпоративної соціальної відповідальності: оцінка формування, становлення та розвитку / Л.П. Петрашко // Вчені записки Кримського інженерно – педагогічного університету. Економічні науки. – Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2011. – Випуск 30. - С. 109 – 115. - 0,6 д.а.
 8. Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Регіональні міжсекторні партнерства: інструмент стратегічної корпоративної філантропії  / Є.Г. Панченко, Л.П. Петрашко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго – Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Одесса – Севастополь - Донецк: ДонНУ, ЗФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – С. 586 – 590. - 0,4 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а.: форми та інструменти корпоративної філантропії, формування моделі регіонального міжсекторного партнерства)
 9. Петрашко Л.П. Культурний код формування вертикалей успішності етнічних груп США / Л.П. Петрашко // Міжнародна економічна політика. Науковий журнал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. - №12 -13. – с.236 – 256. - 0,98 д.а.
 10. Петрашко Л.П. Моделі теоретичних досліджень феномену «культури» в крос-культурному менеджменті / Л.П. Петрашко // Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2011. - №197. – С. 103 – 105. - 0,4 д.а.
 11. Петрашко Л.П. Інноваційні інструменти корпоративної благодійності: міжнародний і вітчизняний досвід / Л.П. Петрашко // Вісник Чернівецького торгово-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42) ч.2.Т.1. Економічні науки. – С.304 – 309. - 0,4 д.а.
 12. Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Лідерство в контексті глобальної корпоративної відповідальності / Є.Г. Панченко, Л.П. Петрашко // Ученые записки Крымского инженерно – педагогического университета. Экономические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – Выпуск 28. - С.83 – 88. - 0,5 д.а. (особисто автору належить 0,3 д.а.: методологічні підходи до формування магістерської програми «Глобальне відповідальне лідерство»)
 13. Петрашко Л.П. Трансформація ціннісних орієнтирів сучасного університету / Л.П. Петрашко  //Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, 2011. – Вип.1[10]. - С.158 – 163. - 0,3 д.а.
 14. Петрашко Л.П. Крос-культурні аспекти корпоративної соціальної відповідальності: китайський досвід  /Л.П. Петрашко// Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2012. - Выпуск 33. – С.108-114. - 0, 58 д.а.
 15. Петрашко Л.П., Романьок Т.В. Теоретико-методологічні аспекти відповідального інвестування / Л.П. Петрашко, Т.В. Романьок //Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 2012. - Випуск №2 (14). - С.159-163. – 0,7д.а. (особисто автору належить 0,4 д.а.: визначення критеріїв відповідального інвестування, класифікація індексів сталого розвитку)
 16. Петрашко Л.П., Цівина М.С. Міжнародні банківські групи на фінансовому ринку України // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. - Одеса: Видавничий дім «Гельменевтика», 2013. – Том 18. ‑ Випуск 4/3. – С.34-38. – 5/4с.
 17. Петрашко Л.П., Цівина М.С., Киян Є.М. Оцінка практик корпоративної відповідальності національних та зарубіжних банків українського бізнес-середовища: порівняльний акцент // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2013. – Выпуск 42. – С. 88-92. – 5/3 с.
 18. Петрашко Л.П., Цівина М.С.  Стратегії виходу міжнародних банківських груп на зарубіжні фінансові ринки // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2014. - № 1. – С.174 – 178. – 5/3 с.
 19. Петрашко Л.П., Цівина М.С. Фактори та мотиви входження міжнародних банківських груп на фінансовий ринок України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. ‑ 2014. - Випуск № 5-6 (125). - С.10-16. – 7/4с.
 20. Петрашко Л.П., Цівина М.С.  Посткризова реструктуризація бізнес-моделей міжнародних банківських груп / Л.П. Петрашко, М.С. Цівина // Інноваційна економіка: наук.-виробн. журн. – м. Тернопіль, 2014. - № 4(53). – С.277 – 280. - 0,45 д.а. (особисто автору належить 0,35 д.а.: оцінка активів глобальних банківських груп)
 21. Петрашко Л.П., Цівина М.С.  Антикризові стратегії міжнародних банківських груп / Л.П. Петрашко, М.С. Цівина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки: наук. журн. – Херсон, 2014. - № 7, Ч.1. – С.122 – 124. - 0,45 д.а. (особисто автору належить 0,35 д.а.: класифікація антикризових стратегій міжнародних банківських груп)
 22. Петрашко Л.П., Цівина М.С. Банки с иностранным капиталом в странах с переходной экономикой: украинский опыт / Л.П. Петрашко, М.С. Цівина // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. – Выпуск 47. – С. 59-63.  
 23. Петрашко Л.П., Романьок Т.В. Стратегічні орієнтири формування соціально відповідального інвестування в Україні  / Л.П. Петрашко, Т.В. Романьок // Вісник СумДУ. Серія «Економіка», 2014. - № 3. – С.7-17 – 0,8 д.а. ( особисто автору належить 0,4 д.а.: аналіз інститутів спільного інвестування в Україні)
 24. Петрашко Л.П., Романьок Т.В. Інформаційна прозорість українського бізнесу в умовах формування вітчизняної моделі відповідального інвестування  / Л.П. Петрашко, Т.В. Романьок //Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». – 2014. - № 4. – С. 54-64
 25. Петрашко Л.П., Романьок Т.В. Стратегічні напрямки розробки та імплементації державної політики у сфері відповідального інвестування  / Л.П. Петрашко, Т.В. Романьок //Глобальні та національні проблеми економіки: наук. журнал МНУ. – м. Миколаїв, 2015. – № 3. – С.72-77. Режим доступу:http://global-national.in.ua/issue-3-2014
 26. Петрашко Л.П., Романьок Т.В. Оцінка об'єктів відповідального інвестування в українському бізнес-середовищі / Л.П. Петрашко, Т.В. Романьок // Журнал "Інноваційна економіка".- 2015. - № 2.- С.8-15p- ISSN 2309-1533  e- ISSN 2310-4864
 27. Панченко Є., Петрашко Л., Кір’якова М. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій / Є. Панченко, Л. Петрашко, М. Кір’якова // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9. – С. 3-12
 28. Петрашко Л.П. Результативність бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності / Л.П.Петрашко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлінського. Економічні науки: збірник наукових праць. - № 1 (6), червень 2016. – Миколаїв: МНУ ім.. В.О.Сухомлінського. - 2016. – С. 61-65
 29. Петрашко Л.П. Фокус рейтинга «зеленых» компаний мира / Л.П. Петрашко // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал - № 08 (147). Экономические науки. Государственное управление. – Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2013. – С. 24-31. – 0,4 д.а.
 30. Петрашко Л.П. Систематизация практик экологической ответственности ТНК / Л.П. Петрашко // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013. – С. 113-115. – 0,16 д.а.
 31. Петрашко Л.П., Лукьяненко О.Д., Романек Т.В. Ответственное инвестирование как инновационная стратегия транснационального бизнеса / Л.П. Петрашко, О.Д. Лукьяненко, Т.В. Романек // Оралдын fылым жаршысы: научно-теоретический и практический журнал. Экономические науки. – Уральск: ТОО «Уралнаучкнига», 2013. - № 3 (51). – С. 64-76. – 0,6 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а.: характеристика індексів сталого розвитку, як інструменту оцінки корпоративної відповідальності ТНК)
 32. Petrashko L.P., Tsivyna M.S. The presence of foreign banks at the Ukrainian market / L.P. Petrashko, M.S. Tsivyna // Nauka i Studia. Ekonomiczne nauki. – Przemysl: «Nauka I studia», 2013. -  № 02 (70). – C. 53-60. – 0,33 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а.: дослідження динаміки присутності іноземного капіталу в банківській сфері України)
 33. Петрашко Л.П., Романек Т.В. Мировые тенденции ответственного инвестирования / Л.П. Петрашко, Т.В. Романек // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Экономические науки. – Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2013. – № 02 (141). - С. 50-64. – 0,8 д.а.  (особисто автору належить 0,6 д.а.: аналіз динаміки розвитку світового та європейського ринків відповідального інвестування)
 34. Petrashko Ludmila P. The carpathian model of regional partnership //CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд EMIT : Economics Management Information Technology / Editor in Chief Radmilo Nikolić, Bor : Kompjuter centar Bor : Građanska čitaonica Evropa – 2014. - Vol. 3. No.1. – P. 1-10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://emit.kcbor.net.
 35. Petrashko L.P., Tsivyna M.S. The foreign capital expansion in the banking systems of developing countries /Ludmila P. Petrashko, M.S. Tsivyna //CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд EMIT : Economics Management Information Technology / Editor in Chief Radmilo Nikolić, Bor : Kompjuter centar Bor : Građanska čitaonica Evropa – 2014. - Vol. 3. No.2. – P. 87-92. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://emit.kcbor.net. - 0,33 д.а. (особисто автору належить 0,1д.а.: переваги присутності іноземного капіталу в банківських системах країн, що розвиваються)
 36. Petrashko L.P., Romanyok T.V. The Evaluation of responsible investing objects in the Ukrainian business environment / Ludmila P. Petrashko, T. Romanyok // Journal L”Association 1901 “SEPIKE”/ - 2014. – Edition 07. – P. 119-124. . - 0,33 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а.: оцінка об’єктів відповідального інвестування українського бізнес-середовища)
 37. Petrashko L., Kyian Y.  The way to Europe: responsible partnerships in the Ukrainian business environment  / L. Petrashko,  Y.  Kyian // Sustainable development . - № 6(27) - November / December 2015. - p. 33-37 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sd-journal.org/ru/content/no-627-noyabr-dekabr-2015 (http://www.sd-journal.org/sites/default/files/5_-_petrashko_kyian.pdf )

 

Новости

30.10.2016
Модуль - 31.10.16

Модуль на лекции в понедельник (31/10/16)

01.09.2016
С Днём Знаний!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты! Разрешите поздравить Вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

naproxen waar te koop kamagra oral jelly privat kaufen kamagra super kaufen levitra schmelztablette günstig where can i get viagra in the uk cialis london herbal viagra soho london cialis super uk where can i buy viagra over the counter uk herbal viagra uk reviews kamagra soft uk kamagra forum uk kamagra fast uk review